Isparta Hakkında Ne Varsa
Isparta Gülü Fotoðrafý Çeken:Hasan Sarac
Isparta Kan Bankasý


Bu sayfada yanlýþ olduðunu düþündüðünüz bir þey varsa bize bildirin.

ispartamiz.com > Þehir Rehberi > Kan Bankasý > Kan Gönüllülerine Katýlým

Kan Baðýþcýsý Kayýt
 

Hiç acil kana ihtiyacýnýz oldu mu? ISPARTA'da kana ihtiyacý olan insanlarýn, yaþamlarýný sürdürebilmelerine katkýda bulunmak için oluþturulmuþ kan grubumuza buradan baðýþcý olabilirsiniz.

   
ilanekleme Ispartamiz.com Kan Bankasý kan vermek isteyen gönüllüleri bir arada toplamak , acil kan ihtiyacý olan insanlara yardýmcý olmak amacýyla oluþturulmuþtur.

-Herhangi soru,sorun,þikayet ve önerileriniz için bize iletiþim sayfamýzdan ulaþabilirsiniz.